Karolina Łabędzka

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odpowiedzialność likwidatorów część 1.

Karolina Łabędzka12 stycznia 2019Komentarze (0)

odpowiedzialność likwidatorów

Czym jest odpowiedzialność likwidatorów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Aktualnie zajmuję się procesem likwidacji kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z likwidacją spółki wiąże się wiele czynności, w tym konieczność powołania likwidatorów. Nie będę tutaj szczegółowo opisywać etapów związanych z likwidacją spółki. Chciałabym się skupić na funkcji likwidatora w procesie likwidacji spółki oraz jaka jest odpowiedzialności likwidatorów w tym czasie. Ten artykuł ma Ci przybliżyć, jaką odpowiedzialność możesz ponieść będąc likwidatorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto może być likwidatorem?

Likwidatorami co do zasady są członkowie ostatniego zarządu spółki, a więc bezpośrednio przed otwarciem likwidacji.

Umowa spółki lub wspólnicy w drodze uchwały mogą na likwidatorów powołać również inne osoby. Ważne jednak jest, aby osoby te wyraziły zgodę na sprawowanie funkcji likwidatora, a także aby posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.

Ponadto, likwidatorem nie może zostać osoba prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych (więcej w artykule  Wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu, gdzie opisuję również w jakich przypadkach można próbować zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji likwidatora).

Czym zajmują się likwidatorzy?

Kodeks spółek handlowych nakłada na likwidatorów szereg obowiązków, które zobowiązani są wykonać w trakcie likwidacji. W zależności od etapu likwidacji, w którym spółka się znajduje, są to:

początkowa faza likwidacji – otwarcie likwidacji:

 • zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, a także imion, nazwisk likwidatorów i sposobu reprezentacji spółki przez nich, wykreślenie dotychczasowego zarządu i prokurenta (jeżeli był w spółce ustanowiony) oraz zmiany nazwy spółki przez dodanie sformułowania „w likwidacji”,
 • dokonanie ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności,
 • przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji (zgodnie z przepisami o rachunkowości) oraz przedłożenie bilansu zgromadzeniu wspólników do jego zatwierdzenia

w trakcie trwania likwidacji:

 • zakończenie bieżących interesów spółki, ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki, podział pozostałego majątku pomiędzy wspólników,
 • nowe interesy mogą być wszczynane tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne dla ukończenia spraw będących w toku,
 • po upływie każdego roku likwidacji, składanie zgromadzeniu wspólników sprawozdania ze swej działalności oraz sprawozdania finansowego,
 • ogłoszenie w siedzibie spółki końcowego sprawozdania likwidacyjnego i złożenie go do sądu rejestrowego,
 • oddanie ksiąg i dokumentów spółki na przechowanie (w miejscu określonym przez umowę spółki, uchwałę zgromadzenia wspólników lub sąd rejestrowy),
 • złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie spółki z rejestru

po zakończeniu likwidacji

 • złożenie wniosku do GUS o wykreślenie z rejestru,
 • zgłoszenie wniosku do US o wykreślenie z ewidencji urzędu i likwidację numeru NIP, przekazując jednocześnie odpis sprawozdania likwidacyjnego,
 • zawiadomienie ZUS o wykreśleniu
  z rejestru

Odpowiedzialność likwidatorów

Likwidatorzy ponoszą względem wierzycieli odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na takich samych zasadach jak członkowie zarządu (zapoznaj się z artykułem Odpowiedzialność członka zarządu cz. 1)

Odpowiedzialność likwidatorów jest subsydiarna wobec spółki, to znaczy że uruchamia się dopiero wtedy, kiedy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna. O odpowiedzialności subsydiarnej rozstrzyga sąd, w postępowaniu procesowym, wytoczonym na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Powyższe nie oznacza bezwarunkowej odpowiedzialności likwidatorów, bowiem likwidator może się od niej uwolnić w przypadku gdy:

 • wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub
 • w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo
 • że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo
 • że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, odpowiedzialność likwidatorów obejmuje również zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji.

Więcej na temat odpowiedzialności członka zarządu napiszę w części 2. artykułu.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszam do kontaktu. 

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista prawa handlowego i gospodarczego

 

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer200888/public_html/prezesokiemprawnika.pl/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: